ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W PIT I RYCZAŁCIE OD 2019 ROKU

1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Ulga ma zachęcać osoby fizyczne do dokonywania termomodernizacji domów jednorodzinnych, w celu przyspieszenia realizacji procesu poprawy jakości powietrza.

Z nowelizacji ustawy wynika, że od 1 stycznia 2019 roku, podatnik będący właścicielem budynku jednorodzinnego będzie miał prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę do 53 000 zł, poniesioną na termomodernizację domu. Jest to element rządowego programu „Czyste powietrze”, który ma na celu walkę ze smogiem. Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Ulgą nie będą objęci podatnicy, którzy skorzystali już z innej pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, np. otrzymali dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.
Ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku i będzie miała zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia. Aby skorzystać z ulgi, należy jeszcze przed poniesieniem wydatków na termomodernizację przeprowadzić audyt energetyczny, sprawdzający stan budynku i wskazujący metody polepszenia jego właściwości termicznych.

 Audyt energetyczny powinien zawierać min.:

 • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
 • dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
 • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowe dane na temat audytu wskazane są w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. nr 43, poz. 346).

Ulga będzie odliczana w zeznaniu podatkowym, składanym za rok, w którym poniesiono wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Ulgę należy wykazać w załączniku PIT/O oraz deklaracji podatkowej, poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O. Jeśli dochody podatnika za dany rok były niższe od kwoty ulgi, wykazać należy ulgę wyłącznie do wartości dochodu, przenosząc pozostałą wartość wydatków na lata kolejne, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny dla danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ulgę można odliczać po raz pierwszy w roku, w którym przeprowadzono audyt energetyczny. Inwestycję termomodernizacyjną można podejmować w ciągu 3 lat licząc od końca roku przeprowadzenia audytu. Ulga przysługuje jednak wyłącznie, gdy inwestycja zostanie ukończona w okresie trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny. Nie ma zatem znaczenia długość trwania danej inwestycji – nie można jej zaczynać w ostatnim z trzech lat i ukończyć jej później – musi zostać zrealizowana na koniec okresu trzech lat. Jeżeli audyt termomodernizacyjny został przeprowadzony w 2018 r., dla skorzystania z ulgi nie trzeba go przeprowadzać ponownie. Można na jego podstawie dokonać inwestycji. Ulga będzie jednak obejmowała wyłącznie wydatki ponoszone od 2019 r. Wysokość poniesionych wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, ustala się na podstawie faktur wystawionych wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Należy zatem pamiętać aby zbierać faktury VAT.

Aby móc odliczyć wydatki poniesione na termomodernizację domu, należy skorzystać z usług i materiałów określonych w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z nim ulga będzie przysługiwała na 15 rodzajów materiałów i urządzeń oraz 16 usług.

Lista materiałów i urządzeń:

 1. materiały wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów, wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Wykaz usług:

 1. audyt energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. analiza termograficzna budynku;
 3. dokumentacja projektowa związana z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Treść ustawy. Wykaz materiałów i usług.