PROGRAM PRIORYTETOWY AGROENERGIA

Szacowany, drugi nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Agroenergia" zostanie ogłoszony w pierwszym półroczu 2020 roku. Termin może ulec zmianie. Ogłoszenie o nowym naborze zostanie opublikowane przed rozpoczęciem naboru.

Informacji o programie Agroenergia udzielają Doradcy Energetyczni Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”: Program Agroenergia

KTO BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

NA CO MOŻNA BĘDZIE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

  • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
  • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
  • kolektory słoneczne
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • pompy ciepła
  • towarzyszące magazyny energii

Przy czym dla każdej z instalacji przewidziany jest maksymalny jednostkowy koszt inwestycji brutto.

Całkowity budżet najnowszego rządowego programu przeznaczonego dla rolników ma wynieść 200 mln złotych. Z czego 120 mln zł będą stanowiły zwrotne formy finansowania (niskooprocentowane pożyczki), a 80 mln zł będzie wsparciem bezzwrotnym (dotacje).

FORMY DOFINANSOWANIA:

Dotacja - maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł.

Pożyczka – dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł.

Oprocentowane pożyczki zostaną ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Umowy o dofinansowanie mają być podpisywane najpóźniej do 2023 r., środki mają trafić do zainteresowanych do 2025 r.