ULGA INWESTYCYJNA DLA ROLNIKÓW

Rolnik płacący podatek rolny może odliczyć 25% wartości inwestycji w panele fotowoltaiczne od podatku rolnego. Ulga inwestycyjna dla rolnika przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego, 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI?

Podatnicy podatku rolnego, np. osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadającym osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

KIEDY PRZYZNAWANA JEST ULGA INWESTYCYJNA?

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

KIEDY NIE PRZYSŁUGUJE ULGA INWESTYCYJNA?

  • Jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). W przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd.
  • Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne;
  • Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent).

KORZYSTNE ULGI W PODATKU VAT

Rolnicy prowadzący działalność gospodarczą i będący płatnikami VAT mogą odliczyć podatek VAT z tytułu montażu fotowoltaiki.