Regulamin portalu internetowego www.ecovisa.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Portal Internetowy www.ecovisa.pl (dalej: „Portal”) jest udostępniany przez Ecovisa sp. z o.o. z siedzibą ul. Podzwierzyniec 78, 37-100 Łańcut, KRS 0000595334, NIP 8133713157, REGON 363397690 zwanym dalej „Usługodawcą” lub „Ecovisą”.
2. Portal obejmuje serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Ecovisę we własnym imieniu w domenie internetowej www.ecovisa.pl i jej subdomenach.
3. Portal działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Ecovisa poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.
5. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Ecovisa. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Portalu do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
7. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług Ecovisy lub osób trzecich.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. Definicje
1. Portal Internetowy Ecovisa - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Ecovisa i dostępna pod adresem www.ecovisa.pl
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Ecovisa oraz usług dostępnych w Portalu Ecovisa;
3. Usługodawca- właściciel Portalu Ecovisa;
4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Ecovisa na podstawie stosownej umowy;
5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Ecovisa, umożliwiające w szczególności:
a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów opisujących świadczone przez firmę Ecovisa usługi z zakresu doradztwa i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz produktów LED.
b) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
c) korzystanie z zasobów Portalu Ecovisa.
6. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udostępniane w Portalu przez Ecovisę.

III. Zasady korzystania z Portalu Ecovisa
1. W ramach Portalu Ecovisa Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu Ecovisa, w celu zapoznania się z usługami związanymi z technologią fotowoltaiczną i oświetleniem LED, świadczonymi przez Portal Ecovisa a także z produktami dostępnymi w zakładce e-commerce Portalu Ecovisa;
b) korzystać z wyszukiwarki i kalkulatorów dostępnych na stronie;
c) dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Ecovisa odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Ecovisa dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu Ecovisa w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu Ecovisa.
4. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te udostępniane są w celu rzetelnego zaprezentowania informacji, dotyczących świadczonych przez Portal Ecovisa usług związanych z technologią fotowoltaiczną oraz LED.
5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

IV. Ochrona praw autorskich
1. Portal Ecovisa oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują Usługodawcy.
3. Poprzez korzystanie z Materiałów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów lub baz danych.
4. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z elementów Portalu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Ecovisy, treści prezentowanych w ramach Portalu Ecovisa może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Ecovisy lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Portalu, w tym treści o charakterze reklamowym.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

VI. Odpowiedzialność
1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób w jaki korzysta z Portalu Ecovisa i za wynikłe z tego skutki;
b) komentarze zamieszczane w Portalu;
c) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Ecovisa, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
3. Portal Ecovisa jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Usługodawca:
a) dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminie, tym samym Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci;
b) informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Portalu, bądź wpływać na jakość Materiałów na nim udostępnianych;
c) ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Portalu Ecovisa.

VII. Tryb reklamacyjny
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Ecovisa przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z prawidłowym funkcjonowaniem portalu;
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji;
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu podanego w pkt. 3 o nie więcej niż 14 dni w sytuacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn;
7. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a Konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Ecovisa.