Główną przyczyną inwestycji w fotowoltaikę w 2021 będą względy finansowe. Z jednej strony, pewne jest już, że ceny prądu w 2021 z pewnością wzrosną i to sporo. Pojawią się bowiem nowe opłaty na rachunkach – np. tak zwana opłata mocowa, a gospodarstwa domowe raczej nie będą mogły już liczyć na rekompensaty. Z drugiej strony, jak wynika z zapowiedzi przedstawicieli rządu, w 2021 roku kontynuowane będą programy wspierające rozwój OZE, takie jak wspomniany wcześniej “Mój prąd” czy program "Czyste powietrze" Inwestycja w instalację będzie zatem jedynym słusznym wyborem, który pozwoli obniżyć rachunki za prąd nawet o 90%.

Bloomberg New Energy Finance prognozuje, że po 10% spadku cen paneli fotowoltaicznych, czeka nas kolejny ok. 15%, na koniec 2020 roku. Wiele wskazuje zatem na to, że w istocie 2021 rok przyniesie niższe ceny fotowoltaiki. A to, w połączeniu z podwyżkami cen prądu w 2021 sprawia, że przyszły rok, może być jednym z lepszym pod względem opłacalności fotowoltaiki, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i podmiotów biznesowych. W 2021 inwestycje w fotowoltaikę wciąż będą na uprzywilejowanej pozycji, dzięki programom finansowo wspierającym rozwój energetyki słonecznej oraz przyjaznemu otoczeniu prawnemu.

Stosunkowo niedawno, bo w sierpniu 2019 roku, weszła w życie znacząca zmiana w ustawie o OZE, która pozwoliła firmom czerpać korzyści z rozwiązania dedykowanego do tej pory wyłącznie konsumentów – systemu opustów.

W 2021 roku czekają nas kolejna nowelizacja ustawy, która ma przynieść kilka usprawnień, w tym:

  • Ograniczenie obowiązku posiadania koncesji dla firm wykonujących swoją działalność w zakresie małych instalacji fotowoltaicznych. Podniesiony dla nich zostanie próg łącznej mocy zainstalowanej z 0,5 MW do 1 MW lub osiąganej mocy cieplnej (z 0,9 MW do 3 MW).
  • Przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej w ramach aukcji OZE oraz systemów FIT/FIP do 30 czerwca 2026 roku.
  • Wydłużenie terminu obowiązywania prosumenckiego systemu opustów do 30 czerwca 2045 roku.

Najważniejszym wnioskiem z różnych badań prowadzonych w Europie jest to, że  prawidłowo zainstalowane systemy PV są superbezpieczne. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie norm, standardów i przepisów zawierających wytyczne dotyczące poprawnego projektu i instalacji.

Zmiany w Ustawie – Prawo budowlane

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) z dniem 19 września 2020 roku nowe brzmienie otrzymuje art. 29, a wraz z nim:

  1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia (…) wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu:

  1. c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW1 stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.

A zatem po 19.09.2020 konieczne będzie potwierdzenie przez rzeczoznawcę w formie uzgodnienia, że spełnione są wymagania ochrony przeciwpożarowej nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej, gdy łączna moc modułów będzie większa niż 6,5kWp. Innymi słowy, projekt techniczny takiej instalacji będzie wymagał obowiązkowego uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Na chwilę obecną przepisy nie wskazują jakie wymagania należy spełnić w kontekście projektowanej instalacji fotowoltaicznej. Należy zatem przyjąć, że zakres opracowania powinien obejmować istotne elementy wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2117). Zakres ten będzie oczywiście zależny m.in. od kategorii zagrożenia ludzi przedmiotowego budynku.

Moduł fotowoltaiczny jest to zestaw mechanicznie i elektrycznie połączonych ogniw fotowoltaicznych – jest to jedna z podstawowych definicji urządzenia, które przekształca energię słoneczną na energię elektryczną.

Zasada działania fotowoltaiki opiera się na jak największym dostępie do promieni słonecznych, dlatego ogniwa montuje się na dachu lub gruncie od strony południowej. Zasada jej funkcjonowania zakłada, że minimalna jednostka światła, określana mianem fotonu, pada na panel fotowoltaiczny zbudowany z krzemu. Krzem, pochłaniając foton, wprawia w ruch elektron, który powoduje wytworzenie energii elektrycznej. Za pomocą specjalnego systemu połączeń elektrony te łączą się wytwarzając energię elektryczną.

Instalacja PV oraz sposób jej funkcjonowania są stosunkowo proste. Produkowanie energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na tym, że poprzez konduktywność półprzewodników powstaje siła elektromotoryczna. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując, w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się moduły słoneczne.

Podstawowym elementem, który składa się na systemy fotowoltaiczne są moduły fotowoltaiczne.

Moduł fotowoltaiczny tworzy się, stosując wiele nowoczesnych, innowacyjnych technologii powstających w zapleczach badawczych liderów branży. Dzisiejsze technologie rozwijają się w niesamowitym tempie, znacznie szybciej niż kiedykolwiek w historii.

Szybki rozwój energetyki odnawialnej w Polsce wynika zarówno z ogólnoświatowych trendów jak również z konieczności osiągnięcia wymaganego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym krajowym zużyciu energii brutto.

Aby nadążyć za globalnym popytem, zdobywać nowe rynki, konkurować ceną oraz parametrami, producenci działają pod presją.Nowe technologie wprowadza się bardzo szybko do masowej produkcji.  Nie ma tutaj mowy o sezonowaniu – sprawdzaniu produktów w warunkach naturalnych. Na taki scenariusz pozwala technologia symulacji – odtwarzania reakcji urządzeń na bodźce i czynniki występujące w czasie realnego cyklu życia produktu.

 Karta niezawodności modułów

 Karta prezentuje wyniki najważniejszych programów testowych modułów fotowoltaicznych wykonywanych przez PV EVOLUTION LABS (PVEL) z Kalifornii – wiodące laboratorium testujące niezawodność, trwałość i wydajność modułów fotowoltaicznych. Niezależne raporty przedstawiające kondycję urządzeń fotowoltaicznych (także falowników PV oraz akumulatorów) są podstawowym kryterium warunkującym wybór najlepszych produktów przez finansistów, banki, inwestorów oraz projektantów systemów PV. Tylko wysokiej jakości moduł fotowoltaiczny, o udowodnionej niezawodności i wydajności, ogranicza ryzyko braku trwałości i zapewnia rentowność projektu w całym okresie jego trwania. Misją PVEL jest wspieranie inwestorów na całym świecie poprzez generowanie danych o produktach fotowoltaicznych zaawansowanych technologicznie. PVEL współpracuje z wszystkimi głównymi producentami modułów PV (ponad 400 podmiotów na całym świecie) oraz reprezentuje ponad 30 GW rocznej siły nabywczej.

W ciągu zaledwie kilku lat krajobraz produkcji modułów fotowoltaicznych zmienił się diametralnie. Od szybkiego zdobywania rynku przez technologię PERC, następnie HJT, moduły bifacjalne, poprzez coraz większe ogniwa, cięcie HC, nowe metody połączeń oraz inne wysokowydajne technologie, po cieńsze ramy i szkło, nowe hermetyzatory – trwa innowacyjny wyścig. Nabywcy modułów fotowoltaicznych stoją przed coraz trudniejszymi wyborami. Wobec powyższego, rzetelna, niezależna i wiarygodna kontrola jakości staje się kluczowym aspektem klasyfikującym wartość urządzenia.

Wyniki badań

Niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym w ostatnim roku, wykrytym przez PVEL podczas diagnostyki modułów, jest problem degradacji indukowanym napięciem (PID – ang. potential induced degradation). PID jest problemem, który wielu w branży fotowoltaicznej uważa za rozwiązany, tymczasem mediana degradacji PID była najwyższa od czasu opublikowania pierwszego raportu przez laboratorium.

W pośpiesznym trybie wprowadzania nowych technologii do masowej produkcji PVEL dostrzega wystąpienie nieznanych do tej pory trybów degradacji oraz innych problemów. Przyjęcie na dużą skalę ogniw typu PERC (ogniwo ze spodnią pasywacją emitera), które zastąpiły dominujące niegdyś Al-BSF, przyniosło wymierne korzyści w postaci lepszej wydajności, lepszej pracy w słabszym oświetleniu oraz niższych kosztów produkcji modułów. Jednak niektóre ogniwa PERC są podatne na degradację spowodowaną światłem i podwyższoną temperaturą (LeTID – ang. light- and elevated temperature-induced degradation). Mogą one zmniejszyć wydajność nawet o 10% w określonych warunkach środowiskowych.

W związku z wprowadzaniem nowych konstrukcji ogniw i ich połączeń, niektóre rozwiązania powodują zwiększoną podatność na mikropęknięcia. Niewątpliwie, nowe ogniwa zwiększają wydajność, podnoszą bezpieczeństwo pracy modułów PV oraz przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji.

Dla ułatwień w transporcie i budowie instalacji PV producenci konkurują także wprowadzaniem modułów lżejszych, zbudowanych z cieńszego szkła i cieńszych ram oraz fizycznie większych, co prowadzi niejednokrotnie do obniżenia odporności na uszkodzenia oraz brakiem kompatybilności z istniejącymi systemami montażowymi.

Sposób przeprowadzania badań

PV EVOLUTION LABS posiada unikalny program testowy oparty na metodycznej sekwencji badawczej zarówno dla poszczególnych komponentów, jak i przede wszystkim gotowych wyrobów. Znormalizowane, transparentne procesy testowe wykonywane na urządzeniach w kalibracji ciągłej oraz w spójnych warunkach środowiskowych stanowią o jakości informacji o badanym obiekcie – module fotowoltaicznym.

Jednym z ważniejszych testów z całej serii jest powszechnie znany test cyklu termicznego. Wraz ze zmianą temperatury otoczenia komponenty w modułach fotowoltaicznych rozszerzają się i kurczą. Komponenty mają różne współczynniki rozszerzalności cieplnej, co skutkuje działaniem termomechanicznym pomiędzy poszczególnymi warstwami modułu fotowoltaicznego. Konsekwencją takiej zmiany naprężeń może być zmęczenie wiązki lutowania, które prowadzi do zwiększenia rezystancji, a w konsekwencji spadku mocy modułu. Dalsze możliwe konsekwencje to rozwarstwienia, uszkodzenia mechaniczne, mikropęknięcia prowadzące do zmniejszenia wydajności systemu lub jego awarii. W ciągu ponad 25-letniego okresu eksploatacji elektrowni słonecznej komponenty materiałowe będą się rozszerzać i kurczyć tysiące razy, nawet w umiarkowanym klimacie.

W procedurze cyklu termicznego moduły są poddawane ekstremalnym wahaniom temperaturowym. Umieszcza się je w komorze środowiskowej, w której naprzemiennie schładza się je do temperatury –40 °C i podgrzewa do 85 °C. Gdy temperatura wzrasta, moduły pracują z maksymalną mocą pod maksymalnym obciążeniem. Cykl powtarza się 600 razy. Procedura jest znacznie bardziej rygorystyczna niż zakładana w IEC 61215, która wymaga 200 cykli. Wyniki obnażają wszelkie niedoskonałości procesu produkcji lub słabą jakość zastosowanych komponentów. W tym teście najlepiej wypadają moduły typu szyba-szyba.

Jak widać elementy instalacji są w ciągłej rozbudowie, pojawiąją się następne innowacje mechaniczne oraz poprawiające parametryzację, które pomagają uzyskać jak najlepsze wyniki.

Według unijnych rozporządzeń udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energetycznej Polski powinien wynieść w tym roku 15 proc. Jak wynika z raportu „Zielony potencjał społeczny. Polska i Europa Środkowo-Wschodnia”, przygotowanego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS ponad 80 proc. Polaków uważa odnawialne źródła energii za nowoczesną i przyszłościową formę produkcji energii elektrycznej. Największą barierą w rozwoju OZE w Polsce jest niska świadomość społeczna oraz wysokie koszty instalacji.

Dla 40 proc.społeczeństwa OZE to przede wszystkim energia słoneczna. 
W opinii 87 proc. respondentów odnawialne źródła energii powinny przynosić realne korzyści każdemu mieszkańcowi Polski. Dla 82 proc. ankietowanych OZE to nowoczesny i przyszłościowy rodzaj energii. Zdaniem ponad 75% Polaków odnawialne źródła energii, dzięki lokalnemu wytwarzaniu, zwiększą bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tyle samo osób uważa, że zdecydowana większość wytwarzanej energii powinna pochodzić właśnie z OZE. Aż 69 proc. respondentów jest przekonanych, że „zielona energia” przyczynia się redukcji globalnego ocieplenia.
Nie brakuje jednak negatywnych opinii na temat „zielonej energii”. Zdaniem połowy ankietowanych OZE są drogie i nie zapewniają stabilności . Jedna czwarta pytanych Polaków wyraża opinię, że energię odnawialną narzuca nam Unia Europejska i zarabiają na niej przede wszystkim zachodnie firmy. Zdaniem 45 proc. ankietowanych podstawą naszego miksu energetycznego powinien być węgiel.
 
Ankietowani byli pytani także o to, które rozwiązania w ramach „zielonej energii” najbardziej odpowiadają na potrzeby Polaków. Najwyższy odsetek odpowiedzi zyskały panele słoneczne (86 proc.), nowoczesna i ekologiczna spalarnia śmieci (85 proc.) oraz rozwój nowoczesnych biopaliw (84 proc.). Powyżej 80 proc. wskazań mają jeszcze farmy fotowoltaiczne. Coraz częściej mówi się o wykorzystaniu potencjału Morza Bałtyckiego, nie dziwi więc fakt, że wysoki odsetek, bo aż 71 proc. Polaków uważa, że nasz kraj potrzebuje morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, a dwie trzecie respondentów nie miałoby nic przeciwko zamieszkiwaniu w jej sąsiedztwie.
A na jakie instalacje Polacy zgodziliby się w swojej okolicy? 82 proc. nie miałoby nic przeciwko punktowi ładowania samochodów elektrycznych, niewiele mniej (81 proc.) stacji paliw z nowoczesnymi biopaliwami, a 76 proc. farmom fotowoltaicznym czy też panelom słonecznym. Najmniej przychylni jesteśmy budowie w najbliższym sąsiedztwie ekologicznej spalarni śmieci. Zgodziłoby się na to 58 proc. ankietowanych.
Wciąż za mało wiemy
Polacy byli pytani także o przeszkody, które stoją na drodze rozwoju „zielonej energii” w naszym kraju. W opinii 37 proc. jest to przede wszystkim niska świadomość obywatelska w zakresie zagrożeń ekologicznych i zmian klimatu. Jedna trzecia respondentów wskazuje na wysokie koszty instalacji OZE oraz brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści płynących dla zwykłego człowieka. Taki sam odsetek ankietowanych wymienił niechęć władz do podejmowania niepopularnych decyzji, do których może należeć budowa instalacji OZE. Co ciekawe, tylko 1 proc. Polaków uważa, że barierą jest niekorzystny wpływ „zielonej energii” na zdrowie człowieka.
Firmy z sektora odnawialnych źródeł energii postrzegane są jako nowoczesne i wyznaczające trendy (37 proc.), zaawansowane technologicznie (34 proc.) oraz realnie pomagające mieszkańcom kraju, w którym działają (31 proc.).

Przedstawiciele polskiego przemysłu fotowoltaicznego łączą siły

 

Polskie firmy przemysłowe z branży fotowoltaicznej podpisały wspólną deklarację o współpracy w ramach Panelu Producentów Urządzeń Fotowoltaicznych „Przemysłowy Panel PV”. Inicjatywa ma na celu współpracę pomiędzy krajowymi firmami w celu mobilizacji i konsolidacji krajowego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki oraz współpracę z rządem i administracją nad strategią przemysłową i wypracowaniem propozycji wkładu polskiego przemysłu w Europejski Zielony Ład.

Inicjatywa spotkała się z życzliwością i sygnałami wsparcia ze strony rządu. Chodzi też o to, by starać się wejść w „nisze gospodarcze”, które do tej pory były domeną m.in. Chin, odbudowywać lokalną produkcję komponentów wykorzystywanych przez branżę OZE. Ministerstwo chce współpracować z branżą, by po epidemii koronawirusa i kryzysie gospodarczym nim wywołanym kontynuować prace badawcze i dalej budować polskie know-how w OZE.

Wobec informacji o podpisanej deklaracji, istnieje nadzieja na możliwość szerokiego porozumienia sektorowego Rządu RP z partnerami przemysłowymi z branży fotowoltaicznej i wspólnego poszukiwania zachęt do rozwoju krajowego potencjału produkcyjnego zgodnych z zasadami pomocy publicznej.

Globalna pandemia już uwidoczniła negatywne skutki ulokowania większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Zaburzenia w 1-szym kwartale br. w łańcuchach dostaw zaczynających się w Azji spowodowały trudności w realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Kryzys koronawirusowy uwypuklił także w Polsce potrzebę zwiększenia odporności przemysłowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w strategicznych sektorach i przyszłościowych technologiach.

W ramach ochrony europejskich gospodarek przed negatywnymi skutkami pandemii przywódcy UE w kwietniu br. zatwierdzili pakiet antykryzysowy o wartości 540 mld euro. Zapowiadają, że zielona energetyka będzie ważnym składnikiem europejskich działań antykryzysowych i inwestycji w transformację ekologiczną. Jednocześnie potwierdzili, że Europejski Zielony Ład jest niezbędny do integracji działań na rzecz zapewnienia trwałej strategii wzrostu całej UE. Ważnymi dla OZE instrumentami zielonego ładu są wsparcie dla innowacji i ochrona rynku przez graniczny podatek węglowy. Europejskie firmy i instytucje naukowe dostrzegły w szczególności potrzebę aktywnego działania na rzecz rozwoju fotowoltaiki w UE. Ponad 90 firm i instytucji badawczych z UE, podpisało deklarację „Solar Europe Now”. Koalicja z silnym poparciem przemysłu, w tym polskich firm, dąży do wykorzystania instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu do reindustrializacji i potwierdza zasadność gospodarczą produkcji na terenie UE wszystkich komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki.

Instytut Energetyki Odnawialnej podjął inicjatywę wzmożenia partnerstwa administracji publicznej i przemysłu fotowoltaicznego koordynując działania i współpracę w ramach „Przemysłowego Panelu PV”. Deklarację przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast. Przedsiębiorstwa podejmą wysiłek, aby utrzymać zdolności wytwórcze w zakresie modułów PV, które stanowią 10% całych europejskich zdolności produkcyjnych. W 2019r. Polska była piątym rynkiem fotowoltaicznym w UE pod względem przyrostu mocy zainstalowanej, z obrotami niemal 5 mld zł i zatrudnieniem sięgającym 6 tys. etatów. Realne plany wskazują, że pomimo spowolnienia gospodarczego moce fotowoltaiczne w Polsce wzrosną z niemal 1,5 GW w 2019r. do ponad 7 GW w 2025r. Szybki wzrost mocy wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz na stabilne miejsca pracy.

Polskie firmy wnoszą swój potencjał oraz wkład merytoryczny w urzeczywistnienie idei wzmocnienia lokalnej produkcji w globalnych dostawach i rozwoju krajowych technologii.

 

Zachęcamy do zwiększania tych ilości poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych.

Rekordowe ilości przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych w 1 kwartale 2020 roku!

Wszyscy operatorzy na terenie kraju mogą się pochwalić nawet podwójnym wzrostem liczby przyłączonych instalacji niż w tym samym okresie rok wcześniej.

W Północno-wschodniej Polsce Energa Operator SA oraz PGE Dystrybucja SA przyłączyły rekordowe ilości mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie kraju.

Mimo obowiązywania w ostatnich tygodniach marca i kwietnia ograniczeń związanych z epidemią w pierwszym kwartale 2020 r. operatorzy przyłączyli największą w skali kwartału liczbę mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółki zapewniają, że obecnie przyłączenia kolejnych mikroinstalacji są realizowane bez opóźnień.

Blisko 7 tys. mikroinstalacji przyłączyła Energa Operator do swojej sieci w I kwartale 2020 roku. To ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Łącznie w sieci spółki pracuje już ich 35 tys. Większość przydomowych źródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz.

 

W pierwszym kwartale 2020 roku w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się blisko 17 500 mikroinstalacji. Wynik przyłączeń mikroinstalacji w sieci tego operatora za pierwszy kwartał bieżącego roku jest nawet lepszy od wolumenu przyłączonych instalacji we wcześniejszym, rekordowym kwartale, kiedy PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 000 mikroinstalacji.

Porównanie wyniku przyłączeń mikroinstalacji z pierwszego kwartału 2020 r. z wynikiem z analogicznego kwartału 2019 r. pokazuje, jak ogromny postęp jeśli chodzi o inwestycje w segmencie mikroinstalacji dokonał się w ciągu ostatniego roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że na dzień 1 maja 2020 r. moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 1832,7 MW (na podst. danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 181,42 proc. rok do roku i o 8,1 proc. w okresie IV 2020 – V 2020 r

Zachęcamy do zwiększania tych ilości poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych.

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące premii termomodernizacyjnej z premią za inwestycję w odnawialne źródła energii w tle.

Podmioty ubiegające się o premię

O otrzymanie premii termomodernizacyjnej mogą ubiegać się wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Premię otrzymać może zatem – każdy właściciel budynku jednorodzinnego, właściciel, zarządca budynku wielorodzinnego oraz osoba prawna, w tym spółka prawa handlowego. Oznacza to, że o wsparcie mogą ubiegać się nie tylko osoby modernizujące własny budynek jednorodzinny. Wsparcie jest dostępne także dla wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego, co sprzyja uzyskiwaniu dofinansowania przez podmioty zarządzające budynkami wielorodzinnymi, także blokami z tzw. wielkiej płyty.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej zatem korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Kryterium oszczędności energii cieplnej

Premia za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje spłatę części kredytu zaciągniętego na jego realizację, jeżeli zmniejszy ono roczne zapotrzebowania na energię cieplną o co najmniej 10% – jeżeli modernizuje się wyłącznie system grzewczy – lub o co najmniej 25%, jeżeli modernizacja jest bardziej kompleksowa.

Uzyskanie wsparcia jest możliwe również wówczas, gdy: przedsięwzięcie zmniejszy roczne straty energii cieplnej o co najmniej 25%, zmniejszy roczne koszty pozyskania ciepła o co najmniej 20% dzięki przyłączeniu do scentralizowanej sieci ciepłowniczej, lub też wymieni źródło energii na źródło odnawialne lub wysokosprawną kogenerację. Wskazane korzyści wynikające z przeprowadzenia termomodernizacji muszą znaleźć potwierdzenie w przeprowadzonym audycie energetycznym.

Należy zaznaczyć, że premia termomodernizacyjna przysługuje jedynie wtedy, gdy kwota uzyskanego kredytu stanowi przynajmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie może on być przeznaczony na sfinansowanie prac współfinansowanych ze środków publicznych. Kredyt nie może też oczywiście opiewać na wartość niższą niż wysokość przyznawanej premii. Nie określono natomiast maksymalnej wysokości przyznawanej premii termomodernizacyjnej.

 Dodatkowa premia za inwestycję w mikroinstalację OZE

Podstawowa wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację termomodernizacji.

Jeżeli jednak wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii (zdecydowanie najczęściej są to panele fotowoltaiczne) o mocy od 1 kW do 50 kW w przypadku budynku jednorodzinnego i od 6 kW do 50 kW w przypadku pozostałych budynków, to przyznana wysokość premii stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację termomodernizacji oraz zakup i instalację mikroinstalacji OZE. Moc mikroinstalacji OZE może wynosić maksymalnie 150 kW mocy osiągalnej cieplnej w kogeneracji energii elektrycznej oraz cieplnej łącznie.

W przypadku realizowania przedsięwzięcia w budynku z lokalami innego typu niż mieszkalnymi, przyznawana premia jest obliczana proporcjonalnie do wskaźnika udziału powierzchni użytkowej samych lokali mieszkalnych.

Podmiot udzielający premii i weryfikacja dokumentów

Premię termomodernizacyjną i remontową przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez środki zgromadzone w Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premię przyznaje się wnioskującemu za pośrednictwem banku kredytującego, który przyznaje kredyt na termomodernizację pod warunkiem przyznania premii przez BGK. Decyzję o udzieleniu kredytu wybrany bank kredytujący podejmuje zgodnie z własnymi procedurami, oceniając zdolność kredytową wnioskodawcy oraz ustanawiając odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu. Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank kredytujący przesyła do BGK wniosek inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej wraz z dołączonym audytem energetycznym.

Niezbędny w ramach ubiegania się o premię audyt energetyczny to opracowanie określające zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz uzyskanej oszczędności energii. Audyt będzie stanowił też dokument opisujący wiążące założenia do projektu budowlanego termomodernizacji.

BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii w kolejności wpływu, a w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania wniosku wraz zleca weryfikację nadesłanego audytu energetycznego i ewentualnej dokumentacji dodatkowej podmiotom trzecim – ocena weryfikacyjna wydawana przez weryfikatora stanowi podstawę do podjęcia przez BGK decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania premii termomodernizacyjnej, a także ustalenia jej wysokości. W ramach tej weryfikacji BGK sprawdza też, czy zostały spełnione pozostałe warunki do przyznania premii termomodernizacyjnej (m. in. dotyczące minimalnych kosztów przedsięwzięcia lub finansowania ze środków publicznych).

Wypłata premii termomodernizacyjnej

Bank kredytujący, po otrzymaniu zawiadomienia z BGK o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, uruchamia kredyt zgodnie z warunkami określonymi w umowie kredytu. W dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu bank kredytujący pobiera od inwestora prowizję w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, którą przekazuje do BGK.

Przekazanie premii termomodernizacyjnej przez BGK następuje w terminie siedmiu dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym według zweryfikowanego audytu energetycznego i w terminie określonym w umowie inwestora z bankiem kredytującym. Dodatkowo, wymagane będą oświadczenia projektanta i inspektora nadzoru na formularzach udostępnianych przez bank kredytujący.

Bank kredytujący zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

 Premia remontowa (nie tylko) dla gmin

Dla gmin – jako jednostek samorządu terytorialnego objętych zakresem obowiązywania uchwał antysmogowych – nowe przepisy ustawy przewidują premię remontową w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego, którego celem będzie remont budynków wielorodzinnych należących do gminy zapewniający spełnienie stosowanych od dnia 31 grudnia 2020 roku minimalnych wymagań dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Wskazane minimalne wymagania izolacyjne określane są w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

Jednakże, przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Dodatkowo, ważne jest, by w remontowanym budynku została wykonana zmiana źródła ciepła z lokalnego na scentralizowane, na odnawialne lub na niskoemisyjne. Jeżeli remontowany przez gminę budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wysokość premii remontowej stanowi 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego (nie więcej jednak niż do wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu).

Pozostałe podmioty również mogą ubiegać się o premię remontową, jednakże wynosi ona wówczas 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego i zawiera szczegółowe warunki odnoszące się do wskaźnika kosztu przedsięwzięcia. Może zostać udzielona wyłącznie właścicielom lub zarządcom budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku, bez względu na ich status prawny (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Zasadniczo, warunkiem ubiegania się o premię remontową jest zmniejszenie w wyniku realizacji przedsięwzięcia remontowego rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%.

 Dodatkowe informacje

Premię termomodernizacyjna może uzyskać większy odsetek gospodarstw domowych, gdyż w porównaniu do początkowej wersji projektu obniżony został próg mocy instalacji fotowoltaicznej – moc mikroinstalacji dla domów jednorodzinnych nie może być mniejsza niż 1 kW i 6 kW dla pozostałych budynków. Również w porównaniu do programu dotacyjnego Mój Prąd ustalony próg mocy sprzyja większej dostępności premii termomodernizacyjnej.

Lista współpracujących z BGK komercyjnych banków kredytujących w zakresie udzielania premii termomodernizacyjnej znajduje się na stronie internetowej BGK i obejmuje większość najistotniejszych banków działających w Polsce.

Warto mieć na uwadze, że znowelizowane przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do wniosków o premię termomodernizacyjną złożonych od dnia 12 kwietnia 2020 roku. Wobec wniosków złożonych wcześniej stosuje się przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji.

Energia słoneczna ma wygenerować ponad 60% energii elektrycznej w UE do 2050 r. !

SolarPower Europe i LUT University opublikowały nowy raport, który modeluje scenariusz 100% odnawialnych źródeł energii dla Europy, aby osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2050 rokiem. Badanie jest pierwszym tego rodzaju raportem, który modeluje w pełni odnawialną ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej dla europejskiego systemu energetycznego, przedstawiając trzy ścieżki przejściowe o różnych poziomach ambicji. Kluczowym odkryciem raportu jest to, że ścieżka niskich ambicji w Europie stanowi obciążenie dla społeczeństwa, zarówno ze względu na zmianę klimatu, jak i z perspektywy gospodarczej. Scenariusze w 100% odnawialne skutkują niższymi jednostkowymi kosztami energii i pokazują, że osiągnięcie neutralności klimatu do 2050 r. jest bardziej opłacalne w porównaniu z niższym poziomem ambicji.
Pełny raport jest dostępny na stronie https://www.solarpowereurope.org 

 

 

 

 

 

Od 31 marca br. w programie „Mój Prąd” można składać tylko e-wnioski. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Zmiana ta nie dotyczy instalatorów PV, z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy współpracy. Jak twierdzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e-wnioski skrócą czas oczekiwania na dofinansowanie. Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że w związku z podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, infolinia „Mój Prąd” zostaje zawieszona od 13.03.2020 r. do 13.04.2020 r. Procedowanie wniosków "Mój Prąd" odbywa się na bieżąco.

zdjęcie przedstawia moduły fotowoltaiczne

WIOSENNA PROMOCJA NA FOTOWOLTAIKĘ!

Wiosna oznacza więcej słońca i dłuższy dzień, jest to zatem doskonały moment na rozpoczęcie inwestycji związanej z  budową własnej instalacji fotowoltaicznej. Już na przełomie marca i kwietnia, możemy zaobserwować wyraźny wzrost produkcji energii elektrycznej z paneli słonecznych, który utrzymuje się nawet do października. Jest to argument przemawiający za budową własnej elektrowni słonecznej. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Państwa promocyjne ceny na fotowoltaikę!

zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne

JAK ODLICZYĆ KOSZT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO?

Od 2019 roku właściciele domów, którzy zainwestowali w  fotowoltaikę, mogą odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku dochodowego, w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18% ( od 01.10.2019 - 17%) i 32%, jak również według podatku liniowego czy ryczałtu. Polega to na tym, że od podstawy obliczenia podatku odlicza się poniesione wydatki. Lista wydatków została określona w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju i obejmuje m.in. moduły fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługę montażu instalacji fotowoltaicznej. Odliczenie od podatku nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

 

VAT NA FOTOWOLTAIKĘ 2020

W listopadzie 2019 weszła w życie zmiana w naliczaniu podatków VAT od instalacji fotowoltaicznej dla użytkowników prywatnych. Do tej pory stawka 8% VAT obowiązywała tylko dla instalacji indywidualnych, które montowane były na dachu budynku mieszkalnego. Inwestorzy którzy montowali panele na gruncie, czy innym obiekcie nie będącym budynkiem mieszkalnym, musieli płacić 23% VAT-u, pomimo, że instalacja dotyczyła domu mieszkalnego i była wykorzystywana na potrzeby własne. Obecnie, niezależnie czy montujesz instalację fotowoltaiczną na dachu, gruncie, czy budynku gospodarczym zapłacisz tylko 8% VAT.

Zdjęcie przedstawia budynek gospodarczy z panelami fotowoltaicznymi na dachu

FOTOWOLTAIKA W ROLNICTWIE

Rolnicy mają bardzo duże zapotrzebowanie na energię, które wynika z energochłonnego procesu wytwórczego zachodzącego w gospodarstwach rolnych. Zarówno rolnicy jak i hodowcy na co dzień korzystają z wielu energochłonnych maszyn. Prąd to bardzo często aż 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne. Im większe i bardziej zaawansowane technologicznie gospodarstwo, tym rolnik ponosi wyższe koszty za prąd. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, z której gospodarstwo może korzystać cały rok. Prąd wytwarzany z promieni słonecznych zużywany jest na bieżące potrzeby, a produkowane nadwyżki “magazynują się” w sieci energetycznej. W przeciwieństwie do dużych miast, gdzie budynki są usytuowane bardzo blisko siebie, obszary wiejskie charakteryzują się lepszym nasłonecznieniem oraz znacznie mniejszym zacienieniem. Dodatkowo, rolnicy posiadają znacznie większą przestrzeń na której można zamontować instalację fotowoltaiczną (dachy budynków gospodarczych, nieużytki). Czynniki te sprzyjają budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie gospodarstwa rolnego.

13 STYCZNIA 2020 r. RUSZYŁ DRUGI NABÓR W PROGRAMIE „MÓJ PRĄD”

13 stycznia 2020 r. rozpoczął się drugi nabór wniosków w programie "Mój Prąd", w którym można otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Wnioski w drugim naborze będzie można składać do 18 grudnia 2020 r lub do wyczerpania alokacji środków.

 Od 31 marca 2020 r. w programie "Mój Prąd" można składać tylko e-wnioski. Żeby złożyć wniosek online wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Zmiana ta nie dotyczy instalatorów PV,  z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy współpracy. Jak twierdzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, e-wnioski skrócą czas oczekiwania na dofinansowanie.

RAPORT MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU DS. ZMIAN KLIMATU (IPCC) – OSTRZEGA, JEŻELI NIE PRZYSPIESZYMY DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI Z KRYZYSEM KLIMATYCZNYM, ZMIANY BĘDĄ NIEODWRACALNE.

IPCC (Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu) to najbardziej wiarygodny, międzynarodowy zespół naukowców zajmujących się zmianami klimatu. 104 naukowców z 36 krajów z całego świata pracowało nad ostatnim raportem IPCC na temat oceanów i kriosfery. 19 z tych krajów to państwa rozwijające się, a więc najbardziej narażone na zmiany klimatu. Wykorzystano prawie 7 tysięcy prac naukowych i wzięto pod uwagę ponad 31 tysięcy komentarzy od ekspertów i władz z 80 państw. Wnioski przedstawiono dwa dni po szczycie klimatycznym ONZ 2019. Ostatni raport stanowi najbardziej wyczerpującą publikację w trzydziestoletniej historii IPPC. Po raz pierwszy w historii IPCC zbadano szczegółowo najdalsze zakątki Ziemi - od najwyższych gór w odległych regionach polarnych po najgłębsze oceany. Naukowcy w swoim raporcie dowodzą, że musimy zrobić wszystko, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych i do 2030 roku globalne ocieplenie nie może przekroczyć poziomu 2 stopni Celsjusza więcej, niż w epoce przedindustrialnej.

Zdjęcie przedstawia fabrykę emitującą duże ilości CO2

„MÓJ PRĄD” – PROGRAM DOFINANSOWANIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Program skierowany jest do gospodarstw domowych a dofinansowaniem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Nabór wniosków prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

 Zdjęcie przedstawia dom z mikroinstalacją fotowoltaiczną na dachu

OBNIŻKA VAT NA FOTOWOLTAIKĘ

Sejm przyjął poprawki do projektu nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, dzięki której podatek VAT zostanie obniżony z 23% do 8% na mikroinstalacje fotowoltaiczne realizowane na przydomowym gruncie lub budynku gospodarczym.

Zdjęcie przedstawia instalację fotowoltaiczną postawioną na gruncie

JAK DOBRAĆ MOC I WIELKOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Głównym aspektem przed zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej, jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych, wielkość instalacji powinna być dobrana tak, aby wyprodukowana w ciągu roku przez system energia nie przekraczała rocznego zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do funkcjonowania budynku. Zadanie to należy do specjalistów, którzy wykonają w naszym domu audyt pod kątem możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej.

Zdjęcie przedstawia montaż instalacji fotowoltaicznej

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę dobierając wielkość instalacji fotowoltaicznej?

ZINETEGROWANE OŚWIETLENIE LED – CZY WARTO KUPOWAĆ LAMPĘ Z WBUDOWANYM LED?

W ostatnich latach technologia LED zaczęła spektakularnie się rozwijać i obecnie stanowi najszybciej rozwijającą się gałąź w sektorze oświetlenia ogólnego. Szybki postęp w rozwoju technologii LED sprawił, że diody LED stają się coraz bardziej powszechne i stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych źródeł światła starszej generacji. Dziś diody LED stosujemy niemal w każdej przestrzeni życia, dlatego wciąż powstają nowe rozwiązania, takie jak - zintegrowane oprawy LED, sprzymierzeniec architektów wnętrz, projektantów i designerów.

Zdjęcie przedstawia pokój oświetlony oprawami ze zintegrowanym źródłem światła LED


Czym różni się zintegrowane oświetlenie LED od zwykłej lampy LED?

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA OPARTA NA SYSTEMACH ŚLEDZĄCYCH SŁOŃCE

Systemy śledzące słońce – tzw. systemy nadążne do instalacji fotowoltaicznych (trackery), cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli instalacji słonecznych. Trackery słoneczne to ruchome elementy systemu fotowoltaicznego, dzięki którym instalacja ustawia się w optymalnej pozycji w stosunku do słońca. Rozwiązania te pozwalają na uzyskanie większej wydajności systemu dzięki śledzeniu położenia słońca w ciągu dnia i ustawianiu się do niego pod najbardziej optymalnym kątem padania promieni słonecznych.

 zdjęcie przedstawia panele słoneczne skierowane w stronę słońca

LAMPY LED ZASILANE FOTOWOLTAIKĄ

Połączenie technologii LED i fotowoltaiki to ekonomiczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić energię elektryczną. Już samo zamontowanie oświetlenia LED w domu lub firmie przynosi duże oszczędności. Technologia ta jest bardzo wydajna a podczas pracy pobiera minimalne ilości energii elektrycznej. Oświetlenie LED ma bardzo dużą sprawność  (efektywność), co oznacza, że diody LED generują bardzo małe straty podczas przetwarzania prądu elektrycznego w światło, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności.

Zdjęcie przedstawia lampę LED zasilaną panelem fotowoltaicznym

fot. lampa solarna LED Greenie

FOTOWOLTAIKA W PRZYSZŁOŚCI

Fotowoltaika to obecnie jedna z prężnie rozwijających się dziedzin nauki i techniki.
Ciągły rozwój technologii fotowoltaicznej sprawia, że panele słoneczne są coraz bardziej wydajne i potrafią pracować stale i bezawaryjnie nawet ponad 25 lat. Kilkadziesiąt lat badań nad ogniwami słonecznymi doprowadziło do ustalenia teoretycznej granicy – tzw. granica Shockleya–Queissera – określającej wydajność konwersji energii przez ogniwa. Dla pojedynczych, zoptymalizowanych złączy półprzewodnikowych sprawność konwersji wynosi niewiele ponad 30%. Aby wytworzyć ogniwa fotowoltaiczne o większej wydajności, konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań, które pozwolą przezwyciężyć podstawowe ograniczenia konwersji energii przez ogniwa słoneczne z pojedynczym złączem. W przyszłości na rynku mogą pojawić się zupełnie nowe ogniwa fotowoltaiczne, powstałe w oparciu o nowoczesne technologie, rozwijane już dzisiaj w laboratoriach badawczych.

Jakie technologie zmienią instalacje fotowoltaiczne w przyszłości?

panels

AUDYT OŚWIETLENIA LED - DLACZEGO WARTO GO WYKONAĆ?

Audyt oświetlenia LED – celem audytu jest określenie skali potencjalnych oszczędności w ramach wymiany dotychczasowego, tradycyjnego oświetlenia na nowoczesne oświetlenie wykonane w technologii LED. Audyt przeprowadza się zarówno w przypadku oświetlenia wewnętrznego jak i zewnętrznego.

 

sala

 

Co składa się na audyt oświetleniowy?

CZYM JEST AUDYT FOTOWOLTAICZNY?

Audyt fotowoltaiczny – to dokumentacja techniczno-ekonomiczna określająca możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej dla inwestora. Audyt wykonywany jest w celu zweryfikowania możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku inwestora (domu jednorodzinnego lub przedsiębiorstwa). Wykonanie audytu pozwoli wyeliminować niepoprawne wykonanie projektu instalacji na dachu oraz pozwala określić czy inwestycja w instalację fotowoltaiczną będzie opłacalna i przyniesie korzyści inwestorowi. Audyt fotowoltaiczny powinien zostać wykonany przez autoryzowanego audytora fotowoltaiki, posiadającego odpowiednie przeszkolenie, wiedzę oraz urządzenia pomiarowe do prawidłowego przeprowadzenia audytu.

Zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne

OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH – NORMY I WYMAGANIA

Nie od dziś wiadomo, że dobre oświetlenie biurowe sprzyja poprawie samopoczucia oraz poprawia wydajność pracowników. Pracodawca powinien zadbać o dobre oświetlenie w miejscu pracy, tak aby w pomieszczeniu zachować odpowiednie natężenie światła oraz zaspokoić podstawowe potrzeby pracowników takie jak wygoda widzenia, wydolność wzrokowa i bezpieczeństwo.

Zdjęcie przedstawia oświetlenie biurowej sali konferencyjnej

Jakie przepisy regulują obowiązki dotyczące oświetlenia pomieszczeń biurowych?

NFOŚiGW URUCHAMIA NOWY PROGRAM ENERGIA PLUS JAKO KOLEJNY KROK W WALCE O CZYSTE POWIETRZE W POLSCE

Program Energia Plus, skierowany do przedsiębiorców, ma za zadanie zachęcać ich do wykorzystywania energetyki odnawialnej do zasilania własnych firm oraz do sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii. W ramach tego projektu przyznawane będą preferencyjne pożyczki i dofinansowania do instalacji nowoczesnych źródeł odnawialnych, takich jak instalacje fotowoltaiczne lub mikroelektrownie wodne.

Dla beneficjentów programu przewidziano: pożyczki preferencyjne (w szczególnych przypadkach z możliwością umorzenia) oraz pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC. Całkowity budżet tego instrumentu finansowego to 4 mld zł. Pożyczki preferencyjne przewidziano na kwotę 1 – 300 mln złotych na okres 15 – 20 lat.

Zdjęcie przedstawia zastosowanie paneli w przemyśle

ODŚNIEŻANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Zima to czas, kiedy wielu właścicieli instalacji fotowoltaicznych zadaje sobie pytanie, czy należy odśnieżać panele fotowoltaiczne? Czy instalacja fotowoltaiczna będzie działać zimą?

 Zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne w porze zimowej

SYSTEMY MOCOWAŃ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Instalacje fotowoltaiczne, w zależności od miejsca i rodzaju powierzchni na której będą montowane, wymagają różnych systemów mocowania. Konstrukcje, do których mocowane są panele fotowoltaiczne wykonane są z wysokiej jakości materiałów, zazwyczaj z aluminium i stali nierdzewnej, odpornych na korozję, wytrzymałych na wiatr i śnieg. Ze względu na konstrukcję dachu, innych systemów montażowych będą wymagały moduły montowane na dachach skośnych, a innych montowane na dachach płaskich.

Zdjęcie przedstawia przykładowy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim

JAK WYBRAĆ PANELE FOTOWOLTAICZNE? NA JAKIE PARAMETRY OGNIW ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Panele fotowoltaiczne są jednym z najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej. To od wyboru paneli zależy ilość wyprodukowanej przez instalację energii elektrycznej. Na rynku jest duży wybór modułów fotowoltaicznych różniących się między sobą parametrami. Jakie najważniejsze parametry brać pod uwagę kierując się wyborem paneli? I co oznaczają parametry zamieszczone przez producentów na kartach produktów?

Zdjęcie przedstawiające montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

WPŁYW OŚWIETLENIA NA SAMOPOCZUCIE CZŁOWIEKA

Nie od dziś wiadomo, że właściwe oświetlenie podnosi jakość życia oraz wpływa pozytywnie na organizm człowieka. Światło jest ważnym czynnikiem synchronizującym nasz zegar biologiczny a badania naukowe potwierdzają, że wiele procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka jest sterowanych przez światło. Natężenie i barwa naturalnego światła zmienia się w ciągu doby, wpływając na nasz czas aktywności i odpoczynku.

Zdjęcie przedstawia salę konferencyjną oświetloną lampami LED

FOTOWOLTAIKA DO OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ. PANELE FOTOWOLTAICZNE VS. KOLEKTORY SŁONECZNE

Systematyczny spadek cen instalacji fotowoltaicznych sprawia, że coraz więcej inwestorów rozważa zastosowanie paneli fotowoltaicznych zamiast kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Jednocześnie, panele fotowoltaiczne często są mylone z kolektorami słonecznymi. Zarówno panele słoneczne jak i kolektory wykorzystują słońce jako źródło energii, są do siebie podobne z wyglądu i sposobu instalacji, jednak przetwarzają energię na dwa różne sposoby.

Zdjęcie przedstawiające dom z panelami fotowoltaicznymi i kolektorami słonecznymi na dachu

NASŁONECZNIENIE W POLSCE A FOTOWOLTAIKA

Słońce jest głównym źródłem energii docierającej do Ziemi. W ciągu 30 minut emituje na Ziemię tyle energii ile ludzkość zużywa w ciągu całego roku. Pomimo intensywnego rozwoju fotowoltaiki w Polsce w ostatnich latach, wiele osób wciąż podaje w wątpliwość efektywność instalacji słonecznych na naszej szerokości geograficznej. Panuje przeświadczenie, że poza miesiącami letnimi - w Polsce są mało korzystne warunki nasłonecznienia i inwestycja w fotowoltaikę się nie opłaca.

Zdjęcie przedstawiające panele słoneczne wolnostojące na łące w słoneczny dzień 

JAK DZIAŁAJĄ OPTYMALIZATORY MOCY W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH?

Optymalizatory mocy (optymizery) są coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem w instalacjach fotowoltaicznych, które pozwala uzyskać jak największą sprawność elektrowni słonecznej. Czym właściwe są i jak działają optymalizatory mocy? Optymalizator mocy jest niewielkim urządzeniem elektronicznym, które montuje się przy modułach fotowoltaicznych albo w puszkach przyłączeniowych modułów. Zadaniem optymalizatorów jest wymuszanie pracy w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modułu, co pozwala osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji – od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

Zdjęcie przedstawiające pomiar mocy paneli fotowoltaicznych.

FOTOWOLTAIKA W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

W ramach programu "Czyste Powietrze" będzie można starać się o dofinasowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, zarówno dla istniejących jak i nowo budowanych domów jednorodzinnych.

Zdjęcie przedstawiające dom z panelami fotowoltaicznymi

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA W PIT I RYCZAŁCIE OD 2019 ROKU

1 stycznia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Ulga ma zachęcać osoby fizyczne do dokonywania termomodernizacji domów jednorodzinnych, w celu przyspieszenia realizacji procesu poprawy jakości powietrza.

Zdjęcie przedstawiające człowieka wykonującego docieplenie budynku mieszkalnego

WZROST CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU!

W przyszłym roku czekają nas duże podwyżki w opłatach za energię elektryczną. Wzrost cen może sięgać nawet kilkadziesiąt procent! Dlaczego będziemy musieli zapłacić aż tak dużo za prąd?

Zdjęcie przedstawiające dłonie z pieniędzmi

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2018 - DOFINANSOWANIE NOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH

Rządowy program Czyste Powietrze to kompleksowy projekt, którego celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego. Program realizowany będzie w latach 2018-2029. Budżet projektu obejmuje 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanową 63,3 mld złotych, pozostała część w kwocie 39,7 mld złotych realizowana będzie w formie pożyczek. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

Zdjęcie przedstawiające brązowy dym z komina domu spowodowany spalaniem węgla